Zmiany w ustawie o żegludze śródlądowej

Na najbliższym 34 posiedzeniu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej senatorowie będą pracowali nad przyjęciem przegłosowanej przez Sejm RP zmiany ustawy, która wpisuje się trend uwalniania żeglarstwa. W imieniu Rady Armatorskiej Prezes i Wiceprezes SAJ wystąpili z pismem do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z rekomendacją dla planowanych zmian i z prośbą o przyjęcie przez Senat zapisów uwalniających od obowiązku rejestracji i przeglądów jachtów śródlądowych o długości do 12 m. Ze względu na czas wykorzystaliśmy zdobycze techniki i rezygnując z tradycyjnej poczty wystąpienie przesłaliśmy do adresata pocztą elektroniczną. O szczegółach dowiecie się z załączonej treści pisma Gdańsk, dn.25 maja 2007 r.

Marszałek Senatu Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marszałku!

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych jest zainteresowane współpracą deklarując z naszej strony szeroką pomoc w zakresie konsultacji lub interpretacji dotyczących całokształtu jachtingu. Stowarzyszenie nasze popularnie zwane SAJ nie jest jachtklubem, nie zajmuje się sprawami sportu żeglarskiego ale skupia i jest reprezentantem środowiska armatorskiego. Naszymi członkami są osoby fizyczne tworzące środowisko armatorów jachtów żaglowych i motorowych, morskich jak i śródlądowych. Jesteśmy organizacją o charakterze ogólnopolskim z siedzibą w Gdańsku. Jednocześnie wykonując podstawowe cele statutowe jako stowarzyszenie zabieramy głos w dyskusji oraz oceniamy rozwiązania dotyczące naszych członków – armatorów jachtowych. Dlatego też wykorzystując ustawowe prawo do wypowiedzi publicznej zagwarantowane w ustawie o stowarzyszeniach jak również korzystając z prawa zagwarantowanego ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa występujemy i walczymy o przestrzeganie praw i wolności obywatelskich w dziedzinie uprawiania żeglarstwa rekreacyjnego. Jest to niestety koniecznością, ponieważ przepisy dotychczas obowiązujące w polskim systemie prawnym dotyczące uprawiania turystyki oraz rekreacji żeglarskiej i motorowodnej posiadają rodowód i są kontynuacją realizacji idei państwa totalitarnego, którego celem było zamknięcie dostępu do tej dziedziny dla szerokich rzesz społeczeństwa w obawie przed ucieczką i kontaktem ze światem zachodnim.

Dlatego też mając na względzie uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o żegludze śródlądowej (druk senacki nr 441 i 441 A), która słusznie uwalnia z obowiązku rejestracji i przeglądów jachty do 12 m długości zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka o przekazanie Senatowi naszej rekomendacji i prośby o przyjęcie przez Senat uchwalonych przez Sejm poprawek. Co istotne niniejsza poprawka jest kontynuacją słusznego trendu naprawy regulacji prawnych. W bieżącym roku administracja morska we współpracy ze stowarzyszeniami żeglarskimi będącymi prawdziwą reprezentacją żeglarzy rekreacyjnych w znaczącym stopniu ułatwiła dostęp do morza. Jachty służące do rekreacji o długości do 15 m zostały zwolnione z dotychczasowego obowiązkowego nadzoru nad wyposażeniem i przeglądami. W pracach nad powyższymi zmianami uczestniczyła aktywnie pani senator Dorota Arciszewska – Mielewczyk. O złym stanie prawa związanego z uprawnianiem żeglarstwa świadczy m.in. korespondencja z roku 2006 pomiędzy Ministrem Sportu a Panem Marszałkiem (BG-1/I-74/06), w której to Minister przyznaje iż dotychczasowe zapisy ustawy o kulturze fizycznej budzą sprzeciw i rodzą konflikt pomiędzy „…Polskim Związkiem Żeglarskim a z drugiej strony wieloma tysiącami żeglarzy…” oraz pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 4 maja 2007 r. (RPO – 540457-XIX/06/KS), w którym potwierdził On iż w zakresie dotychczasowych regulacji prawnych w dziedzinie żeglarstwa naruszone są prawa i wolności człowieka i obywatela a przez to przygotowuje wystąpienie generalne w tej sprawie.

W związku z powyższym prosimy Senat Rzeczpospolitej Polskiej o pomoc w realizacji programu uwolnienia Polaków uprawiających turystykę żeglarską i motorowodną od zbędnych restrykcji co zachęci wielu armatorów do powrotu pod biało czerwoną banderę.

Łącząc wyrazy szacunku w imieniu Rady Armatorskiej SAJ (-) dr Grzegorz Kuchta – Prezes Krzysztof Klocek – Wiceprezes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *