Tekst jednolity uchwalony w dniu 09 marca 2008 r.

I. Postanowienia ogólne: 

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych, zwane dalej w skrócie „SAJ”. 

§2.

Terenem działania „SAJ” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą „SAJ” jest Gdańsk.

II. Cele „SAJ” i sposoby ich realizacji:

§ 3.

Celem „SAJ” jest:
1. upowszechnianie uprawiania żeglarstwa oraz turystyki i rekreacji motorowodnej.  
2. reprezentowanie i ochrona interesu członków,
3. ochrona i upowszechnianie swobód obywatelskich  praw i wolności człowieka  
4. ochrona i upowszechnianie praw konsumenta,
5. działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz integracji europejskiej.

§ 4.

Swoje cele „SAJ” realizuje przez:
a) Inicjowanie przedsięwzięć usprawniających uprawianie swobodnego żeglarstwa,
b) Reprezentowanie interesów członków wobec władz, innych użytkowników wód i społeczeństwa,
c) Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących lub mogących dotyczyć jachtingu,  
d) Prowadzenie innych, zgodnych z prawem, działań realizujących statutowe cele „SAJ”.

III. Sposoby nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków:
 

§ 5.

Członkowie „SAJ” dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków honorowych,
3. Członków wspierających. 

§ 6.

Członkiem zwyczajnym „SAJ” może być osoba fizyczna, będąca armatorem jachtu, zamierzająca nim być lub uprawiająca żeglugę na jachcie armatorskim będącym własnością osoby fizycznej.  

§ 7.

Sposób przyjęcia do „SAJ”:
a) Wstępujący staje się kandydatem po złożeniu pisemnej deklaracji.  
b) Akceptację dla przyjęcia w poczet członków „SAJ” podejmuje Rada Armatorska w czasie nie dłuższym niż 1 rok od złożenia deklaracji.  
c) Prawa członkowskie nabywa się z chwilą uzyskania akceptacji Rady Armatorskiej i po zapłaceniu opłaty wpisowej wraz ze składką za pierwsze pół roku członkostwa.

§ 8.

Osobom zasłużonym dla „SAJ” może być przyznane, na wniosek Rady Armatorskiej, przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, członkostwo honorowe, które nie jest związane z żadnymi zobowiązaniami formalnymi czy opłatami. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich oraz posiadają prawa członka zwyczajnego.  

§ 9.

1. Członkiem wspierającym „SAJ” może zostać osoba fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów „SAJ”.  
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Rady Armatorskiej.  

§ 10.

Ustanie członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej Radzie Armatorskiej,
2. śmierci,
3. wykluczenia z powodu nie przestrzegania statutu „SAJ”. Decyzję podejmuje Rada Armatorska z udziałem Komisji Rewizyjnej.
4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5. wykreślenia uchwałą Rady Armatorskiej z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż jeden rok.

§ 11.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz „SAJ”,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności „SAJ” zgodnie z wewnętrznymi regulaminami,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez „SAJ”,
d) zgłaszania wniosków co do działalności „SAJ”.

§ 12.

Członkowie „SAJ” obowiązani są do:
a) brania udziału w działalności „SAJ” i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz „SAJ”,
c) regularnego opłacania składek.

§ 13.

1. Od uchwały Rady Armatorskiej w sprawie przyjęcia w poczet członków „SAJ” lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.   
2. Członkostwo „SAJ” nie odbiera prawa do przynależności do innych stowarzyszeń.

IV. Władze „SAJ”, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje:

§ 14.

1. Władzami „SAJ” są:
a) Walne Zgromadzenie członków
b) Rada Armatorska stanowiąca zarząd w rozumieniu przepisów o stowarzyszeniach,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zgromadzenie członków zwoływane jest raz do roku lub jako nadzwyczajne; kadencja Rady Armatorskiej i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
3. W razie gdy skład Rady Armatorskiej lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu wybranego przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Armatorskiej i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie członków jest władzą najwyższą „SAJ”. Zwoływane jest przez Radę Armatorską. Terminy i miejsce obrad Rada Armatorska podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie uważa się również za skuteczne w przypadku wykorzystania elektronicznych środków porozumiewania się na odległość lub publikacji treści zawiadomienia na stronie: www.saj.org.pl.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju „SAJ”,

b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz „SAJ”,
d) udzielanie Radzie Armatorskiej absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Armatorskiej i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie wysokości opłaty wpisowej, składek członkowskich, 
g) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Armatorskiej,
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu „SAJ” i przeznaczeniu jego majątku,
j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz „SAJ”.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał i dokonywania wyboru, o ile bierze w nim udział:
a) W I terminie 50%  liczby członków + 1 lub
b) W II terminie dowolna liczba członków.
2. Głosowanie jest jawne chyba, że Statut  lub ustawa stanowią inaczej.

§ 17.

Walne Zgromadzenie nadzwyczajne członków może być zwołane z inicjatywy Rady Armatorskiej lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej 10% liczby członków, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. Tryb zwołania Walnego Zgromadzenia nadzwyczajnego nie różni się od trybu zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Rada Armatorska nie zwoła w wyznaczonym terminie Walnego Zgromadzenia nadzwyczajnego uprawnienie to przysługuje Komisji Rewizyjnej, która stosuje przepisy odpowiednio.  

§ 18.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają:
1. na Walnym Zgromadzeniu odbytym w I terminie zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia, które wymagają większości  2/3  liczby głosów  członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Na Walnym Zgromadzeniu odbytym w II terminie zwykłą większością głosów  za wyjątkiem uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia, które wymagają większości  2/3  liczby głosów  członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19.

Rada Armatorska składa się z 5 do 9 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

§ 20.

1. Rada Armatorska ze swego grona wybiera:
a) Prezesa,
b) V-ce Prezesa,
c) Skarbnika,
2. Rada Armatorska może udzielić pełnomocnictwa do prowadzenia spraw w jej imieniu poszczególnym członkom Rady.
3. Rada Armatorska jest ciałem kolegialnym, której pracami kieruje Prezes lub w zastępstwie V-ce Prezes.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Rady Armatorskiej działających łącznie przy czym jednym z nich winien być Prezes, V-ce Prezes lub Skarbnik.
5. Posiedzenia Rady Armatorskiej odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes lub V-ce Prezes.

§ 21.

Uchwały Rady Armatorskiej zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub V-ce Prezesa w przypadku nieobecności Prezesa . Wymagane jest oddanie głosów przez 1/2 członków Rady. Rada Armatorska przy podejmowaniu uchwał może wykorzystywać elektroniczne środki porozumiewania się na odległość. W takim przypadku Prezes lub V-ce Prezes spisują protokół z wynikiem głosowania dołączany do treści uchwały.

 § 22.

Rada Armatorska kieruje działaniami „SAJ” w okresach między Walnymi Zgromadzeniami . Do kompetencji Rady
Armatorskiej należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu, sprawowanie zarządu nad majątkiem „SAJ”
d) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku „SAJ”,
e) reprezentowanie „SAJ” na zewnątrz,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
g) przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 23.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kontroluje działalność Rady Armatorskiej „SAJ” . Komisja ma prawo wglądu we wszystkie materiały „SAJ” w dowolnym momencie. Komisja Rewizyjna przy podejmowaniu uchwał może wykorzystywać elektroniczne środki porozumiewania się na odległość. W takim przypadku Przewodniczący spisuje protokół z wynikiem głosowania dołączany do treści uchwały.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§ 24.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Rady Armatorskiej,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu ,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia  oraz zebrania Rady Armatorskiej,
d) zwołanie Walnego Zgromadzenia w przypadku określonym w § 17 Statutu.
e) składanie wniosków  w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Armatorskiej,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

V. Fundusze i majątek „SAJ”: 

§ 25.

Majątek „SAJ” powstaje z:
a) Składek członkowskich,
b) Opłat wpisowych,
c) Darowizn, spadków i zapisów,
d) Dochodów z własnej działalności,
e) Dochodów z majątku „SAJ”.

§ 26.

„SAJ” prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Postanowienia końcowe:

§ 27.

1. Rozwiązanie „SAJ” może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W razie rozwiązania się „SAJ” na podstawie własnej uchwały, likwidatora SAJ określa uchwała o rozwiązaniu SAJ.
3. Majątek zlikwidowanego „SAJ” przeznacza się na cele określone w uchwale o likwidacji „SAJ”.
4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego „SAJ”.

§ 28.

W sprawach nie objętych statutem, mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”.

Gdańsk, dnia 2008-03-09.