Prawo sportowe

Na spotkaniu Rady Armatorskiej w dniu 12 maja Rada po zapoznaniu się z projektem ustawy Prawo sportowe przygotowanym przez Ministerstwo Sportu sprzeciwiła się objęciu rygorami ustawy osób uprawiających rekreację i turystykę jachtową i upoważniła Krzysztofa Klocka do wystąpienia w tej sprawie do Ministra Sportu. Treść wystąpienia poniżej:

Gdańsk, dn.17 maja 2007 r.

Minister Sportu Tomasz Lipiec Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych zgodnie z informacją jaką przesłaliśmy na pańskie ręce w marcu 2007 jest zainteresowane współpracą deklarując z naszej strony szeroką pomoc w zakresie konsultacji lub interpretacji dotyczących całokształtu jachtingu. Stowarzyszenie nasze popularnie zwane SAJ nie jest jachtklubem, nie zajmuje się sprawami sportu żeglarskiego ale skupia i jest reprezentantem środowiska armatorskiego. Naszymi członkami są osoby fizyczne tworzące środowisko armatorów jachtów żaglowych i motorowych, morskich jak i śródlądowych. Jesteśmy organizacją o charakterze ogólnopolskim z siedzibą w Gdańsku. Jednocześnie wykonując podstawowe cele statutowe jako stowarzyszenie zabieramy głos w dyskusji oraz oceniamy rozwiązania dotyczące naszych członków – armatorów jachtowych. Dlatego też wykonując uchwałę Rady Armatorskiej z dn. 12.05.2007 r. wykorzystującą ustawowe prawo do wypowiedzi publicznej zagwarantowane w ustawie o stowarzyszeniach jak również korzystając z prawa zagwarantowanego ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa niniejszym zgłaszam zainteresowanie pracami nad projektem ustawy prawo sportowe jak również innymi projektami aktów prawnych dotyczącymi uprawiania żeglarstwa i sportów motorowodnych (niestety na stronach BIP ministerstwa brak aktualnego wymaganego ustawą planu prac legislacyjnych Ministerstwa Sportu na rok bieżący, w którym ujawnione byłyby tytuły projektów). Wnoszę o uwzględnienie naszego Stowarzyszenia na listach podmiotów, z którymi będą konsultowane projekty aktów prawnych o wyżej sprecyzowanej tematyce, ponieważ nie wykazanie naszego Stowarzyszenia na liście podmiotów, z którymi przeprowadzone mają być konsultacje społeczne (pkt. 7 OSR do projektu prawa sportowego) uznajemy za niewłaściwe choć świadome działanie Ministerstwa Sportu. O świadomości w Ministerstwie Sportu istnienia naszego Stowarzyszenia, zakresu jego działalności oraz zainteresowaniu pracami legislacyjnymi w roku 2007 w zakresie żeglarstwa świadczy korespondencja elektroniczna z marca i kwietnia 2007. W niniejszym piśmie chcemy wyrazić nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy „Prawo sportowe”. Rada Armatorska w podjętej dn. 12.05.2007 r. uchwale wskazuje na to, iż w sposób zbędny i niedozwolony projekt Prawa sportowego obejmuje osoby uprawiające rekreację. W naszej ocenie projektowane zapisy nakładające obowiązki w zakresie rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa i sportów motorowodnych naruszają m.in. art. 2 oraz art. 31 pkt 3 Konstytucji i winny być usunięte z zakresu regulacji ustawowych. W naszej ocenie autorzy projektu nie ustrzegli się błędów związanych z zasadą poprawnej legislacji. Oceniamy iż art. 81 jest oderwany od zakresu regulacji ustawy i nie stanowi z nią spójnej całości. Nie możemy oprzeć się wrażeniu iż projekt ten stanowi składankę posklejanych pomysłów wypływających z różnych środowisk. Nie możemy się również zgodzić z tym iż ograniczenie dostępu do żeglarstwa i sportów motorowodnych, co będzie konsekwencją nałożenia obowiązku egzaminowania i zdobywania patentów, nie wpływa na warunki życia społecznego i gospodarczego w regionach nadmorskich oraz w regionie Pojezierza Mazurskiego jak wykazano w pkt. 5 OSR, nie zgadzamy się również z tym iż projektowane ograniczenie dostępu do w/w dziedzin rekreacji i turystyki nie wpływa na rynek pracy jak i na działalność podmiotów gospodarczych (m.in. firmy czarterowe). Tak pobieżnie wykonana ocena skutków oddziaływania projektu ustawy świadczy tylko o przesłance zachowania przez autorów wymogu formalnego i winna podlegać dyskwalifikacji. Zadziwiające i naganne jest również to iż projekt utrwala, jak to określono w uzasadnieniu do rozdziału 12 projektu, „dotychczasowy dorobek legislacyjny w zakresie uprawiania niektórych dziedzin lub dyscyplin sportowych oraz związanej z nimi rekreacji ruchowej”. Nasz sprzeciw zrodził się w kontekście korespondencji z roku 2006 pomiędzy Ministrem Sportu a Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem (BG-1/I-74/06), w którym Minister przyznaje iż dotychczasowe zapisy ustawy o kulturze fizycznej budzą sprzeciw i rodzą konflikt pomiędzy „…Polskim Związkiem Żeglarskim a z drugiej strony wieloma tysiącami żeglarzy…” oraz uzasadnionych wątpliwości potwierdzonych listem Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO – 540457-XIX/06/KS), w którym potwierdził On iż w zakresie dotychczasowych regulacji prawnych w dziedzinie żeglarstwa naruszone są prawa i wolności człowieka i obywatela.

W związku z powyższym wnoszę o uwzględnienie tym razem składanych przeze mnie uwag i usunięcie z projektu zapisów dotyczących osób uprawiających rekreację oraz turystykę żeglarską i motorowodną. W imieniu Rady Armatorskiej

(-) Krzysztof Klocek Wiceprezes