Posiedzenie Rady Armatorskiej

24 marca odbyło się posiedzenie Rady Armatorskiej. Dokonano nowego ukonstytuowania Rady.

Dokonano przyjęcia do SAJ nowych członków. Rada dokooptowała do swego składu Jana Walocha. Przyjęto z dniem 10kwietnia rezygnację Tadeusza Dumy z funkcji Skarbnika oraz z członkostwa w Radzie Armatorskiej.

Rada wybrała ze swego składu: Prezesa Andrzeja Remiszewskiego, Wiceprezesa Włodzimierza Ringa, Skarbnika Jana Walocha (od dnia 10 kwietnia 2012).