Pismo Rady Armatorskiej do Ministra Sportu i Turystyki

Gdańsk, dn.30 września 2008 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Prawno – Kontrolny ul. Senatorska 14 00-921 Warszawa

Fax: +48 22 244 32 57

Dot: projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa

W związku z toczącymi się pracami nad projektem przedmiotowego rozporządzenia, jako zainteresowani pracami (zgłoszenie z dn. 23.09.2008 r.) zwracamy się z wnioskiem o rozważenie możliwości i wstrzymanie prac nad projektowanym rozporządzeniem w sprawie prowadzenia statków do uprawiania żeglarstwa przy jednoczesnym zintensyfikowaniu prac nad wdrożeniem nowo projektowanej ustawy o sporcie.

Uzasadnienie: Projekt przedmiotowego rozporządzenia powstał jako konsekwencja zapisów art. 53a ust 11 ustawy o kulturze fizycznej. Wielokrotnie zapisy dotyczące żeglarstwa zawarte w ustawie stawały się przedmiotem dyskusji publicznej. Również ogłoszenie projektu przedmiotowego rozporządzenia spowodowało zgłoszenie licznych uwag do projektu. Poszczególne środowiska żeglarskie składają różne postulaty dotyczące rozporządzenia, które to nie zawsze będą mogły być spełnione ze względu na niewłaściwe sformułowania zapisów ustawowych. Wiele z tych zapisów zawartych w ustawie wzbudza poważne wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Dlatego też niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią wystąpienia generalnego Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sportu z dn. 20 sierpnia 2008 r. zwracamy się z niniejszym wnioskiem.

Znamiennym jest fakt, że wiele tez przedstawionych w BIP Ministerstwa Sportu w dokumencie „Założenia do ustawy o sporcie” w pełni odpowiada postulatom i twierdzeniom Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydaje się więc celowym, biorąc pod uwagę fakt, że do rozpoczęcia nowego sezonu żeglarskiego pozostało 7 miesięcy, wstrzymanie się z pracami nad rozporządzeniem, które zostanie zapewne niedługo uchylone ze względu na brak oparcia w prawie. Zatrzymanie prac nad kontrowersyjnym w treści rozporządzeniem pozwoli zaangażować zajętych projektem urzędników ministerstwa do procesu legislacyjnego nowej ustawy o sporcie, która zastąpi dotychczasową ustawę o kulturze fizycznej. Należy mieć nadzieję, iż będzie ona trafną odpowiedzią na postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich jeżeli będzie odpowiadała przedstawionym w dokumencie Ministerstwa Sportu założeniom, a w szczególności tym o niżej przywołanej treści:

Wszelka reglamentacja prawna wolności, (jako dobra o charakterze osobistym),w tym równie prawa do uprawiania sportu, zawsze prowadzi do ograniczenia tej wolności. Państwo powinno dbać o to dobro przede wszystkim poprzez powstrzymanie się od zbędnej reglamentacji. Należy wiec przyjąć, że ustanawianie norm prawnych w omawianym zakresie jest uprawnione tylko i wyłącznie wtedy, gdy wynika z tego bezsporna korzyść społeczna. Natomiast szeroko rozumiana kultura fizyczna nie musi być regulowana przepisami rangi ustawowej, z wyjątkiem spraw, gdzie ingerencja ustawodawcy jest niezbędna. Wynika to z rangi problemów, które często musi regulować prawo w tym zakresie.

Dlatego też wnioskujemy jak wyżej deklarując naszą gotowość współpracy przy tworzeniu projektu ustawy o sporcie.

Łącząc wyrazy szacunku

w imieniu Rady Armatorskiej Krzysztof Klocek – Wiceprezes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *