Odpowiedź do Ministerstwa Infrastruktury

Gdańsk dn. 2009.10.06

MINISTERSTW0 INFRASTRUKTURY Departament Bezpieczeństwa Żeglugi ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 WARSZAWA

Dotyczy : Opinii projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.

Państwa pismem GB-1d-020-3(3)/08 otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego obowiązujące aktualnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2005 opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 174 poz.1452. Niniejszym przesyłamy swoje uwagi .

1) Aktualnie obowiązujące przepisy naszym zdaniem w sposób prawidłowy zapewniają przedmiotowe regulacje prawne dla statków morskich używanych do celów sportowych i rekreacyjnych o długości całkowitej LOA do 24 m i w naszej opinii nie polegają na prawdzie stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Autor projektu nie wykazał w dostateczny sposób niezbędności wprowadzenia przedmiotowej regulacji ograniczającej wolności i prawa obywatelskie. Należy przypomnieć orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał iż „ konieczność wprowadzenia ustawowych ograniczeń praw i wolności wynika nie z subiektywnego przekonania o takiej potrzebie, ale z obiektywnej ich niezbędności, związanej z niezbędną ochroną jednej z wartości wskazanych w art. 31 ust 3 Konstytucji. Choć w państwie demokratycznym organy władzy publicznej nie powinny w żadnym razie lekceważyć opinii publicznej, to jednak żądania wysuwane przez przedstawicieli różnych grup społecznych i wyniki badania opinii publicznej nie mogą stanowić samoistnej podstawy do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z praw i wolności człowieka i obywatela” (wyroki z: 13.2.2001 K 19/99 oraz z dn. 8.10.2001, K 11/01) . Co więcej aspekty związane z bezpiecznym uprawianiem żeglugi przez morskie statki przeznaczone do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości całkowitej do 24 m są regulowane obowiązującymi przepisami szczegółowymi wydanymi przez Dyrektorów Urzędów Morskich np. ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE nr 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO w GDYNI z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa żeglugi morskich statków sportowych o długości całkowitej do 24 m zmienione Zarządzeniem Porządkowym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr 6 z dn. 30 kwietnia 2007r., które to kompleksowo reguluje zagadnienia wskazane w uzasadnieniu do projektu.

2) Uważamy również za całkowicie niewłaściwe stworzenie jednej grupy statków morskich, do której wg autorów projektu zalicza się na równi statki używane do celów sportowych, rekreacyjnych albo służących do działalności gospodarczej. Tym bardziej jest to niepokojące, że mimo zapewnień znajdujących się w uzasadnieniu do projektu w zapisach projektu rozporządzenia nie znajdujemy zapisów wyłączających spod regulacji statki o LOA poniżej 15m. Nadto nie jest prawdą, iż projektowane regulacje nie będą miały wpływu na działalność przedsiębiorców jak autorzy wskazują w uzasadnieniu. Odnieśliśmy wrażenie, że autor projektu rozporządzenia rozminął się z tezami wskazanymi przez autora uzasadnienia.

3) Ustawa z dnia 9 listopada 2000 (Dz.U.Nr 99 poz. 693 z późniejszymi zmianami) w Art. 18 ust 2 wyłącza spod regulacji tej ustawy kwalifikacje załóg morskich statków sportowych i turystycznych. Zatem wprowadzenie w projekcie opiniowanego rozporządzenia szczegółowych przepisów dotyczących kwalifikacji załóg statków sportowych bez delegacji ustawowej narusza wprost przepisy prawa a w szczególności zasadę wskazaną expressis verbis w art. 92 Konstytucji.

4) Ustawa z dnia 9 listopada 2000 (Dz.U.Nr 99 poz. 693 z późniejszymi zmianami) nie zawiera w swojej treści upoważnienia dla Ministerstwa Infrastruktury do ustalania dla statków w tym szczególnie morskich statków sportowych lub rekreacyjnych rejonów uprawiania żeglugi na odpowiednich akwenach morskich . Wprowadzenie zatem w projektowanym rozporządzeniu zapisów o możliwości określenia przez Urzędy Morskie bezpiecznych rejonów uprawiania żeglugi przekracza upoważnienia przekazane przez ustawodawcę jednostkom wykonawczym w tym Ministerstwu Infrastruktury.

5) Poważne nasze zastrzeżenia wynikają z faktu , że o bezpieczeństwie morskim polskich morskich statków sportowych i rekreacyjnych będą stanowić niezależne od siebie , autonomiczne , trzy regionalne Urzędy Morskie. Pragniemy zwrócić uwagę , że do takiego uregulowania prawnego wnosiła zastrzeżenia Izba Morska rozpatrującą sprawy wypadków żeglugowych. Naszym zdaniem zalecane wykazy wyposażeń , środków ratunkowych itd. dla statków morskich sportowych lub rekreacyjnych objętych projektowanym rozporządzeniem powinny być zunifikowane i jednolite dla obszaru całego kraju.

Sumując – wskazujemy, że opiniowany projekt rozporządzenia przewidujący objęcie statków sportowych wprowadzeniem obowiązków dotyczących kwalifikacji załóg i wyposażenia jest zbędny i nie powinien być wprowadzony w życie.

Za RS SAJ Tadeusz Duma, Maciej Kotas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *