Zatoka Pucka zamknięta dla żeglarzy (5)

Wracamy do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zdaniem Rady Armatorskiej została ona podjęta bezprawnie.

Pytamy więc Przewodniczącego Sejmiku w jaki sposób i w jakim terminie Sejmik Województwa Pomorskiego usunie rażące naruszenie prawa w postaci wprowadzenia na obszarze nie objętym swoją kompetencją ograniczeń wolności obywatelskich, w tym wolności poruszania się i wolności prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasz wniosek dotyczy § 3 pkt. 14 uchwały Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego 2011.66.1457).

Już z wypowiedzi Marszałka Województwa podczas debaty nad tą uchwałą, wynika, że radni posiadali świadomość, iż kompetencje Sejmiku ograniczają się do terenu w granicach województwa pomorskiego, a zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. 1998. 96. 603 ze zm.) są to granice gmin wchodzących w jego skład. Nie wchodzi w obszar województwa akwen Zatoki Puckiej, stanowiący zgodnie z art. 2.2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U.2013.934 j.t ze zm.), część terytorium Rzeczypospolitej, jednak nie część województwa pomorskiego.

Granice gmin kończą się na linii brzegowej, wody morskie podlegają, jako morskie obszary Rzeczypospolitej, jurysdykcji administracji morskiej: Urzędów Morskich. Dlatego, jak pisaliśmy wczoraj, podejmujemy bezpośrednie rozmowy z Urzędem Morskim w Gdyni.

Poniżej do pobrania pismo Rady Armatorskiej