Wolność żeglugi między Łebą, a Rowami

Dość „po cichu” włączono przybrzeżny pas Bałtyku w granice Słowińskiego Parku Narodowego co owocuje zakazem żeglugi w pasie o szerokości 2 Mm pomiędzy Łebą, a Rowami.

Od sezonu nawigacyjnego 2015 roku Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego stosuje kary wobec kapitanów jednostek rekreacyjnych przepływających przez włączony do obszaru Słowińskiego Parku Narodowego pas wód morskich, rozciągający się na ok. 2 Mm od brzegu. Akwen ten położony jest pomiędzy portami Łeba i Rowy. Czynności związane z wymierzaniem tych kar „zlecono” przy tym funkcjonariuszom Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Obejmują one nie tylko wystawianie mandatów karnych lub kierowanie spraw do sądów powszechnych, ale również odholowywanie jednostek do portu. Restrykcje te dotykają zarówno kapitanów jednostek rekreacyjnych pływających pod banderą polską, jak i kapitanów jednostek rekreacyjnych obcych bander.

Podobny problem, będący skutkiem włączenia wód morskich do obszarów chronionych, został rozwiązany na obszarze wewnętrznej Zatoki Puckiej po protestach i negocjacjach, w których czynny udział brał SAJ. Na akwenie tym obowiązuje zarządzenie porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (nr 5, z dnia 3 kwietnia 2014), które bez szkody dla środowiska, ale również bez zbędnego ograniczania swobody żeglugi, zezwala na użytkowanie jednostek rekreacyjnych poza pasem bezpośrednio przyległym do brzegu (2 kable).

Niezależnie od postulatu dotyczącego rozwiązania nieuzasadnionych restrykcji wobec żeglugi rekreacyjnej podkreślamy, że kary za przepłynięcie przez obszar wód morskich włączonych do SPN nakładane są obecnie mimo braku jakiejkolwiek publicznie dostępnej informacji o zamknięciu tego akwenu dla żeglugi. Przez brak publicznie dostępnej informacji rozumiemy przede wszystkim brak oznaczenia zamknięcia opisywanego akwenu na mapach morskich. Dotyczy to map polskich, wydawanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP (w tym serii map „dla małych jednostek”) oraz map zagranicznych. Na części map, w tym na mapach polskich, opisywany akwen oznaczony jest jedynie jako „Non-specific nature reserve” (znak N 22.3- zgodnie z oznaczeniami International Hydrographic Organization). Znak ten nie oznacza jednak zakazu wpływania czy żeglugi (zakaz taki wyraża znak N2.2 „entry prohibitetd”).

Ponadto akwen, za którego naruszenie jesteśmy karani, nie znajduje się w wykazie stref objętych zakazem żeglugi, który to wykaz został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014 r. „w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz.U. 2014 poz. 482). Rozporządzenie to wydano na podstawie art.3 Ustawy o o obszarach morskich RP i administracji morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.), w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej. W zgodzie z posiadaną przez nas wiedzą rozporządzenie to wypełnia jedyny przewidziany prawem tryb ustanawiania akwenów objętych stałym zakazem żeglugi na obszarach morskich RP.

Poniżej do pobrania pełny tekst naszego wystąpienia.