Uwolnienie zawodów – nasze małe zwycięstwo

13 czerwca 2013 późno wieczorem Sejm głosował poprawki senackie do ustawy „o uwolnieniu zawodów”. Między innymi poprawkę 143 dotyczącą uprawnień do szkolenia żeglarskiego opisanych w ust. 13 art. 37a ustawy o żegludze śródlądowej.


Oto fragment stenogramu:

„W 143. poprawce do art. 14 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o żegludze śródlą dowej Senat proponuje w art. 37a uchylić ust. 13 Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 143. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacis nąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 429 posłów. Większość bezwzględna – 215. Za oddało głos 190 posłów, przeciwnego zdania było 239 posłów, nie było głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bez względnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął”.

Wyniki głosowania z podziałem pokazującym, które partie są reformatorskie, a które nie, znajdują się na stronie sejmowej.

Przypomnijmy: Rada Armatorska wystąpiła do ministra Gowina ze stosownym wnioskiem już 2 kwietnia 2012 roku. Minister naszego wniosku nie uwzględnił ale szczęśliwie, zapewne pod wpływem działaczy związków sportowych, dokonał w ustępie 13 minimalnej zmiany stylistycznej. To spowodowało, że temat wciąż był „na tapecie”.

Rada Armatorska mogła więc powtarzać wniosek na forum Rady Ministrów, potem kilkakrotnie w Sejmie,wreszcie, gdy Sejm przyjął gowinowską wersję zapisu, także w Senacie. Tu senatorowie koalicji rządowej dzięki wsparciu senatora PO Marka Rockiego poprawkę przyjęli. Gdyby nie ta stylistyczna korekta, Senat nie mógłby dokonać zmiany! No a 13 czerwca Sejm nie zdołał jej odrzucić. Teraz czekamy na podpis Prezydenta.

Przypomnijmy: ustęp 13 ustanawiał monopol trenerów i instruktorów „właściwych związków sportowych” w szkoleniu osób zamierzających zdobywąc wiedzę i umiejętności potrzebne do uprawiania turystyki wodnej. Monopol ten dziś znika.

Jest to o tyle mniej ważne, że niedawno zniesiono obowiązek odbywania zorganizowanych szkoleń jako warunku dopuszczenia do egzaminu na patent. Ale jest to istotne z punktu widzenia zasad. I zdaniem niektórych będzie miało także znaczenie przy obsadzaniu komisji egzaminacyjnych, co jednak wymagałoby nowelizacji dopiero co wydanego rozporządzenia dwóch ministrów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *