Polemizujemy z ministerstwem

Rada Armatorska nie zgadza się ze stanowiskiem ministerstwa w sprawie zamknięcia strefy przybrzeżnej pomiędzy Łebą i Rowami.

Ustępstwa są pozorne!

Pisaliśmy o sprawie już dwukrotnie, odpowiedź ministerstwa była tutaj.

A oto główne tezy naszej polemiki:

Dwa akty prawne t. j. ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2013 r. poz.934, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.) w sposób jednoznaczny ustanawiają kompetencje dyrektorów urzędów morskich (dalej DUM) w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska na poziomie odpowiadających im terytorialnie urzędów i organizacji odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Nadanie takich, ustawowych uprawnień DUM jest oczywiste ze względu na spójność administrowania obszarami morskimi, jak i realne kompetencje fachowe pracowników administracji morskiej.
W przypadku Słowińskiego Parku Krajobrazowego mamy kolejny przykład uzurpowania sobie przez podmioty stanowiące ograniczenia dla parków krajobrazowych prawa do ich wprowadzania na obszarach morskich. Analogiczna sytuacja istnieje na obszarze Zatoki Puckiej, gdzie rozsądne zarządzenie DUM stoi w sprzeczności z uchwała Sejmiku Wojewódzkiego podjęta wedle naszej wiedzy w wyniku presji RDOŚ w Gdańsku.
Ponadto ograniczenia „parkowe” nie zostały skonsultowane z podmiotami zainteresowanymi żeglugą na wodach pomiędzy Łebą, a Rowami: organizacjami rybackimi i żeglarskimi w szczególności. Zaproponowane rozwiązanie w postaci „korytarza” o szerokości 0,3 mili morskiej jest absurdem. Dla jachtów żaglowych jest skrajnie niebezpieczne lub niemożliwe do przestrzegania.
Z zadowoleniem przyjmujemy zapowiedź poprawy sposobu informowania o istnieniu strefy dopóki ona istnieje. Realizacji nasze Stowarzyszenie będzie się skrupulatnie przyglądać. Przy okazji pragniemy zwrócić uwagę na nieprzestrzeganie przez BHMW rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do stref 6, 6a, 6b, 6c, wydanego zgodnie z ustawą o obszarach morskich w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej. Pełny kalendarz zamykania tych stref powinien był zostać ogłoszony w grudniu2015 roku, codo tej pory nie nastąpiło.
Szanowny Panie Ministrze, oczekujemy konsekwentnych działań porządkujących podniesione w naszym piśmie kwestie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *