NAGRODA HONOROWA SAJ NA STAŁE

Wobec pozytywnych komentarzy po przyznaniu Nagrody Iwonie i Markowi Tarczyńskim (wręczenie nastąpiło na Walnym Zebraniu w marcu) Rada Armatorska postanowiła wprowadzić ją na stałe do tradycji Stowarzyszenia.

W tym celu uchwalono Regulamin, który w całości jest dostępny na wewnętrznym forum SAJ.

Oto jego najważniejsze postanowienia:
§ 1
1. Honorowa Nagroda Żeglarska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, zwana dalej Nagrodą, jest wyróżnieniem mającym na celu szczególne uhonorowanie osoby fizycznej, której działanie żeglarskie może być wzorem dla innych, szczególnie w zakresie statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Uhonorowaniem mogą być objęte zarówno walory odbytych rejsów, startów w regatach, jak działalność popularyzatorska i publicystyczna, wychowawcza, edukacyjna oraz solidarna postawa wobec innych żeglarzy.
3. Nagroda może być przyznana także osobom nieposiadającym członkostwa w SAJ (…)
4. Nagrodą jest płaskorzeźba dębowa zawierająca godło SAJ oraz dyplom. NA płaskorzeźbie umieszcza się imię nazwisko laureata, nazwę jachtu i rok nadania.
§ 2
1. Nagroda przyznawana jest raz w roku, w pierwszym kwartale roku następnego, bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem Członków SAJ. Nagrodę przyznaje Rada Armatorska w trybie uchwały, z udziałem opiniującym członków honorowych SAJ. (…).
2. Nagroda nie posiada stopni, w zasadzie przyznawana jest jedna Nagroda rocznie. W szczególnych sytuacjach dopuszczalne jest przyznanie kilku nagród równorzędnych.
§ 3
1. Prawo do nominowania kandydatur do Nagrody ma każdy członek SAJ. Rada Armatorska ogłasza przyjmowanie kandydatur na co najmniej dwa miesiące przed planowanym tematem posiedzenia poświęconego przyznaniu nagrody. Okres zgłaszania nominacji nie może być krótszy niż 30 dni.
2. O rozpoczęciu i planowanym zakończeniu przyjmowania kandydatur oraz warunkach zgłaszania, ogłasza się na stronie www.saj.org.pl oraz na zamkniętym forum SAJ.
3. Zgłoszenie może być wykonane pisemnie lub elektronicznie, musi być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację zgłaszającego wraz z podaniem sposobu kontaktu. Zgłoszenie poprzez forum uważa się za wystarczające.
4. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszanej oraz uzasadnienie kandydatury.
§ 4
1. Po zamknięciu zgłoszeń Rada Armatorska publikuje listę nominacji na wewnętrznym forum SAJ na okres nie krótszy, niż 14 dni. Czas ten jest przeznaczony na wyrażenie opinii przez członków SAJ. (…)

Ogłoszenia okresu nominacji do Nagrody za rok 2016 należy spodziewać się wkrótce po Nowym Roku.