IMPERIUM KONTRATAKUJE I TRAFIA NA KONTRĘ

SSI Jerzego Kulinskiego opublikował ciekawe wnioski „właściwych związków sportowych” działających w obszarze żeglarstwa. Jest to jawna próba cofnięcia czasu i powrotu do stanu przepisów sprzed 2007 roku. Można to przeczytać tu.

Z informacji dowiadujemy się o trwających w Sejmie pracach nad nowelizacją ustawy o sporcie. Podstawowym problemem są liczne wnioski związków sportowych dotyczące ich usytuowania prawnego, oraz pomysły posłów, często sprzeczne ze sobą, na temat uregulowania statusu związków i nadzoru nad nimi. Jeden z takich projektów został w październiku ub. r. (na skutek wniosków ministerstwa) oddalony przez sejmową komisje sportu. Jednak na przełomie roku sama komisja podjęła prace nad własna nowelizacją. Powołano Podkomisję nadzwyczajną do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie, która podjęła prace, na razie na etapie wstępnym, nie nadano nawet numeru druku sejmowego.

Z okazji postanowiły skorzystać oba „właściwe związki sportowe” działające w obszarze żeglarstwa, próbują lobbować za dokonaniem zmian cofających zmiany prawa dokonane w latach 2007, 2011 i 2013. Pisma w tej sprawie zostały opublikowane w Internecie w ślad za SSI. Zmiany tej proponują dokonać poprzez zmianę w art. 67 ustawy o sporcie, zawierającym zmiany do ustawy o żegludze śródlądowej, polegającą na przeniesieniu przepisów dotyczących żeglarstwa do ar5t 37 a i 37b.

Rada Armatorska przeanalizowała sytuację. W pierwszym rzędzie postanowiliśmy się zwrócić do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które jest „gospodarzem” ustawy o żegludze śródlądowej. Pytamy, czy w ministerstwie toczą się jakieś prace nad nowelizacją przepisów dotyczących żeglarstwa i ponawiamy wniosek o obejmowanie nas konsultacjami ewentualnych zmian. Ponadto wyrażamy wątpliwość co do legislacyjnej poprawności techniki polegającej na nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej – naszym zdaniem rozporządzenie w sprawie zasad techniki prawodawczej zakazuje obejmowania jedną ustawą różnych dziedzin życia oraz nowelizowania artykułów zmieniających inne ustawy. Takim artykułem w ustawie o sporcie jest art. 67 dokonujący zmian w ustawie o żegludze śródlądowej. Obecnie jedyną drogą do zmian w art. 37a i 37 b jest bezpośrednia nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej.

Rada Armatorska, niezależnie od wyżej wymienionych wątpliwości proceduralnych, na wypadek gdyby legislatorzy uznali ten tryb procedowania za prawidłowy, podjęła dalsze decyzje.

Złożyliśmy do Kancelarii Sejmu „Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem” i oczekujemy dopuszczenia nas do prac nad nowelizacją. Składamy też własne propozycje nowelizacji art. 37a i 37b.

Obejmują one konsekwentną kontynuację zmian zachodzących w przepisach od siedmiu lat..

  • Po pierwsze: wnioskujemy, by kazuistyczne określenie „uprawianie turystyki wodnej” zastąpić polskim określeniem „uprawianie żeglarstwa”;
  • Po drugie: wnioskujemy o zmianę granic, przy których nie jest wymagane posiadanie patentów na 13 m długości dla jachtów żaglowych oraz 75 kW dla jachtów motorowych.
  • Po trzecie: wnioskujemy, by zrównać status podmiotów upoważnionych do egzaminowania ze statusem właściwych związków sportowych –oznacza to obowiązek uzyskiwania przez związki upoważnienia ministra (które podlega kontroli i może być cofnięte) tak samo jak przez pozostałe podmioty oraz przyznanie wszystkim podmiotom upoważnionym prawa do wydawania patentów;
  • Po czwarte: proponujemy, by wszystkie sprawy dotyczące żeglarstwa (po za sportem wyczynowym) skoncentrować w ministerstwie właściwym do spraw transportu i żeglugi, a nie rozdzielać między to ministerstwo i ministerstwo
  • Po piąte: proponujemy likwidację rejestrów jachtów śródlądowych.

Pełny wniosek wraz z uzasadnieniem opublikujemy wkrótce.