Poniżej zamieszczamy podstawowe akty prawne regulujące uprawianie żeglarstwa w Polsce. Są to ustawy i rozporządzenia – teksty ujednolicone na dzień 31 grudnia 2022 roku. Inne akty są pozyskane ze stron internetowych i opracowane przez redakcję. Jednak w związku z tempem zmian w prawie należy pamiętać, że prezentowany poniżej zestaw aktów, pomimo naszych starań, może nie być aktualny i kompletny, zatem nie powinien stanowić jedynego źródła informacji. Należy go traktować jako przewodnik ułatwiający korzystanie z oficjalnych źródeł informacji prawnej.

Wykaz aktów prawnych:

1) Kodeks Morski (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2175 ze zm.) link do dokumentu
2) Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobiegania zderzeniom na morzu w skrócie MPZZM (Dz. U. z 1977 r. Nr 15 poz. 61)
3) Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 515 ze zm.) link do dokumentu
a) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie z dnia 28 lutego 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1557) link do dokumentu
b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 79) link do dokumentu
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1407) link do dokumentu
4) Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500) link do dokumentu
a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 17 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 763). link do dokumentu
5) Ustawa o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1097) link do dokumentu
a) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.460 ze zm.) link do dokumentu

Przepisy portowe są dostępne na stronach internetowych właściwych terytorialnie Urzędów Morskich:

W Szczecinie dla portów i przystani morskich położonych w województwie zachodniopomorskim.
https://www.ums.gov.pl

W Gdyni dla portów i przystani morskich położonych w województwie pomorskim oraz warmińsko – mazurskim.
https://www.umgdy.gov.pl