Zatoka Pucka zamknięta dla żeglarzy (8)

Jak wiadomo, Urząd Morski w Gdyni zaprosił wszystkich zainteresowanych na debatę poświęconą projektom planów ochrony obszarów NATURA 2000.


REprezentacja SAJ będzie tam obecna, a tymczasem Rada Armatorska, po dyskusji i po konsultacjach z różnymi osobami i organizacjami sformułowała swoje stanowisko. Oto ono:


Gdańsk, 19 grudnia 2013 r.

Stanowisko Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych wobec opracowywanych planów ochrony obszarów Natura 2000 na obszarze Zatoki Puckiej.

1. Obszar proponowany do objęcia zarządzeniem Dyrektora UM ograniczony jest brzegiem Zatoki Puckiej od miejscowości Rewa do miejscowości Kuźnica, zamknięty linią Suchej Rewy (Ryf Mew), stanowiący tzw. Zatokę Pucką Wewnętrzną.
2. Zatoka Pucka zostaje otwarta dla jednostek niezależnie od rodzaju ich napędu.
3. Dopuszczamy dyskusję o ewentualnym wprowadzeniu ograniczeń na akwenach bezpośrednio przyległych do jasno określonych terenów lęgowisk ptaków (rezerwatów), w określonych porach roku, pod warunkiem ich uzasadnienia.
4. Legalna działalność rybacka i wędkarska nie podlega ograniczeniu.
5. Ustalenie granic i terminów oraz wartości precyzujących punkt 3 powinno nastąpić na drodze rozmów między Urzędem Morskim, a reprezentacją środowisk wodniackich wyłonioną podczas spotkania 19 grudnia.

Uzasadnienie:

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych rozumie potrzebę ochrony przyrody, szczególnie obszarów zgłoszonych przez Polskę do sieci Natura 2000, także w odniesieniu do wód morskich. W tym kontekście wyraża zadowolenie z podjęcia tematu przez administrację morską, szczególnie wobec faktu wydania przez Sejmik Wojewódzki uchwały Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego 2011.66.1457), czym Sejmik przekroczył zakres swych kompetencji terytorialnych.
Ufamy, że zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego będzie zawierało zapisy słuszne merytorycznie i realnie możliwe do egzekwowania. Pragniemy przy tym zwrócić uwagę na zapis art. 2.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, który stanowi:


3. Środki podejmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą uwzględniają wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne.

W tym kontekście, i w związku z postanowieniami art. 4 i 5 nakazujących przy ustanawianiu środków ochrony opierać się na wynikach badań naukowych, dyskusja nad ograniczeniami opisanymi w punkcie 3 musi oprzeć się na udokumentowanych wynikach badań, a nie na gołosłownych twierdzeniach. Ograniczenia nie mogą uniemożliwić, ani w istotny sposób ograniczyć działalności gospodarczej, rekreacyjnej, sportowej i edukacyjnej na akwenie Zatoki Puckiej i jej brzegach.

Andrzej Remiszewski
Prezes SAJ