Walne Zebranie członków SAJ

W sobotę 8 marca odbyło się w Gdańsku Walne Zebranie sprawozdawcze członków SAJ. Zgromadzeni zatwierdzili sprawozdania organów Stowarzyszenia i udzielili absolutorium Radzie Armatorskiej.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ARMATORÓW JACHTOWYCH (SAJ) W OKRESIE OD 16 LUTEGO 2013 DO 7 MARCA 2014

Wprowadzenie

Była to pierwszy rok trzeciej kadencji władz Stowarzyszenia po jego reaktywacji. Kadencję rozpoczynała Rada Armatorska SAJ w składzie wybranym w dniu 15 lutego 2013:

Andrzej Remiszewski – Prezes, Włodzimierz Ring – Wiceprezes, Jan Waloch – Skarbnik, Jerzy Makieła, Jaromir Rowiński, Edward Zając, Eugeniusz Ziółkowski.

W trakcie roku w składzie Rady Armatorskiej zachodziły następujące zmiany: W dniu 11 lipca podjętą elektronicznie, zgodnie z §21 Statutu, uchwałą nr 3/2013 Rada Armatorska stwierdziła wygaśnięcie z dniem 10 lipca mandatu Edwarda Zająca, na skutek jego tragicznej śmierci.

W dniu 26 września Rada Armatorska dokooptowała do swego grona Katarzynę Piwosz. W dniu 9 listopada Rada Armatorska dokooptowała do swego grona Dominikę Widawską.

Ostatecznie sprawozdanie składa Rada Armatorska w składzie:

Andrzej Remiszewski – Prezes, Włodzimierz Ring – Wiceprezes, Jan Waloch – Skarbnik, Jerzy Makieła, Katarzyna Piwosz, Jaromir Rowiński, Dominika Widawska, Eugeniusz Ziółkowski.

W minionym roku kontrolę nad działalnością Rady Armatorskiej sprawowała Komisja Rewizyjna w składzie:

Henryk Brylski – Przewodniczący, Katarzyna Rembarz, Andrzej Zeń.

(…)

Nabór członków

Nabór członków prowadzono siłami własnymi Rady Armatorskiej – wykorzystując kontakty osobiste, Internet i wyjazdy „Biura Objazdowego SAJ” na różnego rodzaju imprezy żeglarskie (rozpoczęcie sezonu, imprezy jubileuszowe, spotkania SIZ, Targi „Boat Show”). Tu tradycyjnie szczególne podziękowania należą się Honorowemu Prezesowi Jerzemu Kulińskiemu. (…) Warto przy tym podkreślić fakty akcesu do Stowarzyszenia żeglarzy o uznanej pozycji w kraju: skipperów, konstruktorów i armatorów.

(…)

Działalność bieżąca

Rada Armatorska zbierała się w okresie minionych niespełna 13 miesięcy czterokrotnie, ponadto, zgodnie z § 21 Statutu, odbyto siedem formalnych, protokołowanych zebrań drogą internetową. Niezależnie od tego członkowie RA utrzymywali codzienny bieżący kontakt elektroniczny, odbywając około pięćdziesiąt nieprotokołowanych glosowań nad stanowiskami Rady w poszczególnych sprawach. Liczby te pokazują niemal trzykrotnie większą aktywność Rady Armatorskiej w minionym roku w stosunku do roku poprzedniego. Podkreślić trzeba harmonijną współpracę wewnątrz Rady, większość glosowań, po dyskusjach, jest rozstrzygana bez głosów przeciwnych i wszyscy członkowie Rady są aktywni. Ewentualne nieobecności wynikają z pobytów na morzu albo istotnych przyczyn osobistych i zawsze są wcześniej usprawiedliwiane.

W odniesieniu do spraw wewnętrznych Stowarzyszenia należy zauważyć fakt pełnego funkcjonowania nowej strony internetowej, a także profilu na Facebooku.

Należy silnie podkreślić rolę informacyjną poczytnego SSI Jerzego Kulińskiego, który publikuje na bieżąco materiały SAJ, co jakiś czas reprintowane przez inne portale internetowe. Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych po raz pierwszy miało własne stoisko na Targach „Boat Show” 2013.

Uczestniczyliśmy także w spotkaniach organizowanych przez środowiska żeglarskie Gdańska oraz w Pomorskiej Gali Żeglarskiej w Wejherowie.

Zleciliśmy wyprodukowanie i prowadzimy dystrybucje materiałów reklamowych: ulotka, naszywki na marynarki, proporczyk SAJ.

W zakresie działalności statutowej Rada Armatorska zajmowała się:

W sferze problematyki liberalizacji prawa:

• Na bieżąco sprawami projektów rozporządzeń wykonawczych do ustaw o bezpieczeństwie morskim i o żegludze śródlądowej;

– sprawą rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki o uprawianiu turystyki wodnej (w sprawie systemu stopni żeglarskich – oceniamy, że współpraca wszystkich środowisk wolnościowych przyniosła tu maksymalny możliwy w 2013 roku do osiągnięcia sukces),
– sprawą rozporządzenia ministerstw infrastruktury i sportu o zasadach przeprowadzania egzaminów, – sprawą rozporządzenia o kwalifikacjach załóg jachtów komercyjnych,
-sprawa rozporządzania o warunkach bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej,
– sprawą rozporządzenia o rejestracji jachtów śródlądowych,
– sprawą rozporządzenia o szkoleniach dla czarterujących hausboaty.

• Wnioskiem o wykreślenie ust. 13 z art. 37a ustawy o żegludze śródlądowej, by w ramach akcji „uwolnienia zawodów” dopuścić do prowadzenia szkolenia żeglarskiego osoby inne niż trenerzy i instruktorzy „właściwych związków sportowych”. Na skutek naszych zabiegów przepis ten został wykreślony w całości.

• Idąc za ciosem złożyliśmy wniosek o nowelizację rozporządzenia ministerstw infrastruktury i sportu o zasadach przeprowadzania egzaminów, uwzgledniająca powyższa zmianę.

• sprawą wniosku związków sportowych o nowelizacje cofającą osiągniecia liberalizacji i kontrwnioskiem.

W sferze problematyki warunków uprawiania żeglarstwa:

• Prowadziliśmy intensywną korespondencję z władzami i dysponentami portów w Gdyni, Helu, Władysławowie, Ustce, Darłowie oraz Urzędami Morskimi w Gdyni i Słupsku na temat warunków bezpieczeństwa postoju jachtów, procedur formalnych oraz warunków cywilizacyjnych w portach.

• Podjęliśmy – nagłośnioną w mediach, a zaczęło się od krytycznego tekstu w SSI – kampanię w sprawie planów ochrony Obszarów Natura 2000 na Zatoce Puckiej (w tym przypadku osiągnięto sukces: nastąpi uchylenie uchwały Sejmiku, a dyrekcja UM publicznie deklaruje rozsądny kształt przyszłego zarządzenia porządkowego), a także na Zalewie Wiślanym.

• Odnotowaliśmy sukces: dzięki dobrej współpracy z Marszałkiem Województwa i jego Pełnomocnikiem ds. Dróg wodnych Zbigniewem Ptakiem linie energetyczne na Szkarpawie zostały przeniesione pod dno rzeki lub podniesione i oznakowane.

• Przedłożyliśmy krytyczną opinię do rządowego projektu Morskiej Strategii RP. • Zajmowaliśmy się Planami zagospodarowania obszarów morskich.

• Wystąpiliśmy do Prezesa Polskiego Radia w sprawie poprawy jakości prognoz morskich nadawanych przez radio.

• Publikujemy na stronie internetowej Stowarzyszenia informacje mogące być przydatne żeglarzom, szczególnie skipperom i armatorom.

W zakresie problematyki pozostałej:

• Na prośbę rodziny, Stowarzyszenie wzięło czynny udział w poszukiwaniach polskiego żeglarza zaginionego w Grecji. Ostatecznie został on odnaleziony żywy dzięki komunikatowi z naszej strony internetowej rozpowszechnionemu za pomocą Facebooka. • Rada Armatorska wystąpiła do Prezydenta RP o uhonorowanie śp. Edwarda Zająca. Został przyznany Złoty Krzyż Zasługi. • Trwają prace nad uruchomieniem elektronicznej platformy do komunikacji między członkami SAJ.

Współpraca z innymi organizacjami

Dla realizacji założonych celów SAJ ściśle współpracował ze stowarzyszeniami Samoster, Gdańską Federacją Żeglarską jak również ze środowiskami skupionymi w SIZ i PFŻ.

Podczas wypracowywanie stanowisk Rada Armatorska korzystała z szerokich konsultacji drogą internetową, za pośrednictwem forów żeglarskich i Facebooka. Konsultacje odbywały się także z działaczami POŻŻ, Lokalnej Grupy Rybackiej, środowisk motorowodniackich, windsurfingowych itp. Za ważny sukces upatrujemy uzyskanie zdolności docierania do mediów i aktywizowania ich dla celów SAJ. Utrzymanie tej tendencji będzie ważnym, acz niełatwym zadaniem.

Podkreślić należy, że udział partnerów jest koniecznym warunkiem osiągania sukcesów w realizacji celów SAJ i wszystkie te sukcesy są wspólnie wypracowane dla dobra żeglarzy.

Za Radę Armatorską

Andrzej Remiszewski

Prezes SAJ