PZŻ odpowiada na nasze zapytanie. Ale czy na pewno jest to odpowiedź..?

Otrzymaliśmy drogą elektroniczną odpowiedź Polskiego Związku Żeglarskiego na nasze pismo z dnia 31 września, w sprawie Instrukcji wydawania patentów. Mamy jednak wrażenie, iż pomimo bardzo koncyliacyjnego tonu przesłanego dokumentu, nie odpowiada on na podstawowe pytanie zawarte w naszym piśmie. Pytanie o podstawę prawną wprowadzonych w instrukcji bardzo szczegółowych zapisów, daleko wykraczających poza obowiązujące prawo, czyli treść Rozporządzenia MSiT z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (będącego realizacją Ustawy o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 r. z p.mz.)
Na rzekomy dowód delegacji do rozszerzania zapisów Rozporządzenia, PZŻ przesyła dwa przykładowe pisma, z roku 2015 i 2023, stanowiące odpowiedź na zapytania skierowane do Ministerstwa. Jakie, trudno do końca dociec, ale nie jest to w tej chwili najistotniejsze (oba pisma także w załączeniu).

Pismo z roku 2015 zawiera następujące podsumowanie:

Natomiast w kwestii określania szczegółowych zasad uznawania i weryfikacji dokumentów niezbędnych do zaliczenia stażu, jedynym, ustawowo określonym do interpretacji przepisów ustawy o żegludze śródlądowej podmiotem, są właściwe polskie związki sportowe tj. Polski Związek Żeglarski i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.”

Pełna zgoda, o ile dzieje się to w ramach obowiązujący przepisów i bynajmniej nie oznacza, że polskie związki mogą same sobie dowolnie te przepisy rozszerzać.

W piśmie z 2023 roku czytamy:

Zważywszy na tę autonomię ww. związków sportowych w zakresie wydawania uprawnień, wieloletnią praktykę w realizacji tych zadań oraz wypracowane procedury wewnętrzne, wszelkie propozycje uszczegółowienia i doprecyzowania pewnych kwestii, będą rozpatrywane i dyskutowane w kontekście ewentualnych zmian w zakresie obowiązujących przepisów.”

Powtórzmy: rozpatrywane i dyskutowane w kontekście ewentualnych zmian w zakresie obowiązujących przepisów. Zatem instrukcja może stanowić jedynie głos Związku w debacie nad zmianami w prawie! Nic ponad to!

Ponieważ odpowiedź z PZŻ nie jest satysfakcjonująca, zgodnie z zapowiedzią prześlemy stosowne zapytanie do Ministra Sportu i Turystyki.

Tymczasem zapraszamy do lektury załączonych dokumentów i dyskusji!