PRZYPOMINAMY! WYBORY!

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w dniu 9 kwietnia 2022 r.

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w siedzibie JKM NEPTUN Gdańsk ul. Przełom 10 w dniu 9 kwietnia 2022 r. (sobota) o godz. 12:00 w I terminie lub o godz. 12:30 w II terminie.

Proponowany program Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

[list]

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Chwila ciszy ku czci tych członków, którzy odeszli.
4. Wybór protokolanta.
5. Propozycje zmian do porządku obrad.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Wręczenie Nagrody Honorowej za rok 2021.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Przedstawienie sprawozdań Rady Armatorskiej SAJ i Komisji Rewizyjnej za kadencję 2019-2021.
11. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawomocności zgromadzenia.
12. Zgłoszenia kandydatur do Rady Armatorskiej i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2024.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
14. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
15. Głosowanie nad absolutorium za rok 2019.
16. Głosowanie nad absolutorium za rok 2020.
17. Głosowanie nad absolutorium za rok 2021.
18. Głosowania w wyborach.
19. Wolne wnioski i propozycje uchwał.
20. Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie.
21. Ogłoszenie wyników wyborów.
znajduje się na forum wewnętrznym członków SAJ.