Nagroda Honorowa Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych dla żeglarza, którego działanie może być wzorem dla innych za rok 2022

Rada Armatorska SAJ ogłasza otwarcie okresu zgłoszeń kandydatur do Nagrody Honorowej Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych dla żeglarza, którego działanie może być wzorem dla innych, za rok 2022. Honorowa Nagroda Żeglarska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych jest wyróżnieniem mającym na celu szczególne uhonorowanie osoby fizycznej, której działanie żeglarskie może być wzorem dla innych, szczególnie w zakresie statutowych celów SAJ. Tym razem będzie ona przyznawana już po raz ósmy.

Przypominamy listę poprzednich laureatów: 2015 – Iwona i Marek Tarczyńscy, 2016 – Henryk Brylski, 2017 – Marcin Palacz, 2018 – Tomasz Konnak, 2019 – Andrzej Minkiewicz, 2020 – Zbigniew Werner, 2021 – Janusz Zbierajewski i Specjalna Nagroda Honorowa Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych za lata 1991-2021 – Jerzy Kuliński.

Uhonorowaniem mogą być objęte zarówno walory odbytych rejsów, startów w regatach, jak działalność popularyzatorska i publicystyczna, wychowawcza, edukacyjna oraz solidarna postawa wobec innych żeglarzy. Nagroda może być przyznana każdemu, nie tylko członkowi SAJ. Prawo do nominowania kandydatur do Nagrody mają wyłącznie członkowie SAJ, przyjęci do Stowarzyszenia przed 19 grudnia 2022 roku, którzy w dniu zgłoszenia przez siebie kandydatury mają aktualnie opłacone składki członkowskie. Zgłoszenie może być wykonane pisemnie lub elektronicznie (mail: info@saj.org.pl), musi być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację zgłaszającego wraz z podaniem sposobu kontaktu. Zgłoszenie poprzez forum wewnętrzne na stronie saj.org.pl uważa się za wystarczające. Po zamknięciu zgłoszeń, które nastąpi 25 stycznia 2023 roku, Rada Armatorska opublikuje listę nominacji na wewnętrznym forum SAJ na okres nie krótszy, niż 14 dni. Czas ten jest przeznaczony na wyrażenie opinii na forum przez członków SAJ. Nagrodę przyznaje Rada Armatorska w trybie uchwały, z udziałem opiniującym członków honorowych. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur!

Rada Armatorska, 19 grudnia 2022 roku.