Do Ministerstwa Infrastruktury

Gdańsk 26.10.2009

MINISTERSTW0 INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 WARSZAWA

Dotyczy : Opinii projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury Państwa pismem GB3F/020-7/2009/967713 otrzymaliśmy do zaopiniowania szereg projektów rozporządzeń przygotowanych na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie z dnia 7 maja 2009 o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Ze zgłoszonego szeregu projektów rozporządzeń zgłaszamy uwagi wyłącznie do projektu dotyczącego sposobu upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków oraz wymagań dla statków w zakresie wyposażenia , budowy, stałych urządzeń , właściwości manewrowych oraz ochrony wód , powietrza lub ochrony przed hałasem. Projekt powyższego rozporządzenia wydanego na podstawie delegacji ustawowej z Art. 34j ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku z późniejszymi zmianami ze względu na zapis Art. 34j ust. 2 tej ustawy wyłącza statki używane wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji bez napędu mechanicznego lub o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW z obowiązku zgłaszania przez armatora tych statków do przeglądów technicznych. Wyłączenie te nie dotyczy wymagań określonych w Art. 34j ust. 5 punkt 2 dotyczących budowy statku , jego stałych urządzeń , wyposażenia , i właściwości manewrowych oraz dotyczących ochrony wód , powietrza lub ochrony przed hałasem. Zatem wymagania te sprecyzowane w projekcie rozporządzenia będą identyczne dla statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu i turystyki jak też dla pozostałych statków w tym statków pasażerskich o ile zapisy poszczególnych § tego projektu nie wyłączają lub ograniczają tych wymagań dla statków używanych do celów sportowych lub rekreacyjnych. Wymagania te zobowiązują do wyposażenia statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych (bez jakichkolwiek odstępstw np. . na czas regat) między innymi w ; § 17 pkt 1 – wiadro metalowe (nikt już nie stosuje wiader metalowych tylko wiadra lub pojemniki z termoodpornych tworzyw) § 17 pkt 2b – koc gaśniczy w kuchni (jak to się ma do kambuza jachtowego) § 17 pkt 5 – w rękawice ognioochronne § 20 pkt 3 – megafon lub tubę głosową § 21 pkt 1 – kładka z relingiem § 21 pkt 2 – tyczkę do sondowania § 21 pkt 8 – planszę zawierającą treść opisową i graficzną na temat reanimacji i ratowania tonącego Przedstawiamy zatem nasze uwagi: 1. Sądzimy , że tego rodzaju drobiazgowe wymogi dotyczące wszystkich statków żeglugi śródlądowej są niedostosowane do potrzeb i wymogów dla statków używanych do sportu i turystyki bez napędu mechanicznego i z napędem mechanicznym o mocach silników mniejszych niż 75 kW i powinny być wyłączone spod tych obligatoryjnych wymagań na takich samych zasadach jak wyłączenie spod przeglądów technicznych. 2. Rozporządzenie powinno umożliwiać (sankcjonować) ograniczenie wyposażenia dla statków uczestniczących w regatach lub zawodach sportowych. Nie zgłaszamy uwag do projektów rozporządzeń dotyczących: 1. pozwoleń na uprawianie żeglugi przez statki innych Państw miedzy polskimi portami lub miedzy portem polskim a portem innego państwa; 2. sposobu upoważniania podmiotów do wykonywania czynności z zakresu pomiarów statków; 3. sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych , dokumentów stosowanych w tych sprawach a także opłat i sposobu ich uiszczania za czynności inspekcyjne; 4. wspólnotowych wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej; 5. wzoru, szczegółowych warunków oraz sposobu wydawania tymczasowego wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej; 6. świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej; 7. określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzenia pomiaru statków i inspekcji technicznej statków; 8. sposobu i zakresu przeprowadzenia czynności pomiaru statków , dokumentów stosowanych w tych sprawach a także opłat i sposobu ich uiszczania za czynności pomiarowe; 9. wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich; 10. wzoru i trybu wydawania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej; 11. upoważnienia podmiotów do wykonywania czynności z zakresu inspekcji technicznych

V-ce Prezes RA SAJ Wiesław Cybulski